Scholtz & Partners

Administratie- & Belastingkundigen Scholtz &
Partners
020 -
6155842
020 6155842
Administratie- & Belastingkundigen Scholtz &
Partners
Administratie- & Belastingkundigen Scholtz &
Partners
Administratie- & Belastingkundigen Scholtz &
Administratie- & Belastingkundigen Scholtz &
Partners
Administratie- & Belastingkundigen Scholtz &
020 6155842
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2016

Alle inwoners van Nederland zijn (sinds jaar en dag) verplicht na te gaan of hij/zij voor de Inkomstenbelasting aangifteplichtig is. Deze aangifteplicht krijgt steeds meer betekenis. De grootste verandering van de laatste, en komende jaren, bij Belastingheffing betreft namelijk de naleefbaarheid van de aangifteplicht(en).

En met de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangiften wordt van alle inwoners verwacht zich in te spannen, met de bedoeling een en ander zelf vast te stellen. Met de woorden van de Belastingdienst (20 december 2016):

"Moet u wel belasting betalen, maar hebt u om wat voor reden dan ook geen uitnodiging gekregen om aangifte te doen, dan moet u zelf om een aangifte vragen. U moet dat doen voor 14 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Als u niet tijdig of niet tijdig om een aangifte vraagt, kunt u een boete krijgen".

Bent u een 'particulier' met een 'kleine' aangifte Inkomstenbelasting, en heeft u hulp nodig bij het doen van de aangifte, of zoekt u een klein advies? Op alle woensdagen tot en met 1 mei 2017 houden wij van 08.00 tot 20.00 spreekuur (uitsluitend op afspraak).

De kosten voor een gesprek met een Register Belastingadviseur blijven binnen deze service beperkt tot €20 per eenheid van (minimaal) een kwartier, inclusief 21% btw.

Voor het maken van een afspraak wordt u verzocht onderstaand contactformulier te gebruiken. En maakt u voor het eerst een afspraak met ons? U ontvangt een vragenformulier/check-list, neem deze s.v.p. ingevuld mee.

Zorgvuldigheid blijft voorop staan. En dus, hoe eenvoudig een aangifte ook lijkt, voor alle aangiften kan een 2e afspraak noodzakelijk zijn.
ACTUEEL
PRIVEGEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK Handelingen Tweede Kamer
Aanleiding een bijzondere regeling voor het privégebruik van een auto van de zaak te treffen, was de wens dit gebruik op een praktisch uitvoerbare wijze bij de belastingheffing tot uitdrukking te brengen. En het idee stamt uit het vergaderjaar 1949-1950. Dat een forfaitaire onttrekking grondslag blijft voor belastingheffing, terwijl de auto anno 2016 mogelijk is uitgerust met een boordcomputer (die op een praktisch uitvoerbare wijze ritten betrouwbaar registreert), is niet vanzelfsprekend.

Ook zonder boordcomputer, indien de kostprijs van een dienst hoofdzakelijk of nagenoeg geheel bestaat uit kosten verbonden aan een auto, dienen deze kosten niet in aanmerking genomen te worden als zijnde algemene kosten ten behoeve van de ondernemng gemaakt (als ware het overhead-kosten). Belangrijk, want sinds jaar en dag is regel dat geen groter bedrag als privé-onttrekking in aanmerking wordt genomen dan een deel van de aan de auto verbonden kosten die behoren tot de overhead-kosten. De kostprijs van een taxirit of koeriersdienst blijft door het forfait in elk geval onaangetast!

Daarnaast is er nog een onderscheid van belang. Belasting op auto's, verzekeringen en afschrijving (met de aan de aanschaf klevende btw) behoren tot de kosten van het houden, kosten verbonden aan het houden van een auto van de zaak zijn vatbaar voor het forfait. Brandstof, tolgelden, reparatie en parkeerkosten behoren tot de kosten van gebruik. En de fiscale gevolgen van deze gebruikskosten worden niet aangetast door het forfait, ongeacht of deze behoren tot de kostprijs van de omzet, of niet.

Daarom, het rubriceren en splitsen van kosten verbonden aan een vervoermiddel (en zeker de auto van de zaak) in 1) kostprijs van de omzet, 2) kosten verbonden aan het houden van het vervoermiddel, en 3) kosten van gebruik van het vervoermiddel zou fiscaal/administratief topprioriteit moeten hebben. Echter, een uitsplitsing van deze kosten komen we ten onrechte zelden tegen. En het gebruik van boordcomputers die de splitsing op betrouwbaar en efficiente wijze maken heeft die praktijk (nog) niet veranderd.

Een fiscaal specialist levert meer dan de autodealer als het gaat om fiscaliteiten. Is uw auto (niet uw telefoon of ander mobiel apparaat) uitgerust met een boordcomputer/rittenregistratie (als bij taxi verplicht, of anders vrijwillig), of gaat u over tot installatie van een dergelijke systeem; bezoek dan ook eens een belastingkundige.
HUURWONING ONDERNEMER IS (DEELS) AFTREKBAAR VAN DE WINST artikel 3.16 en 3.19 Wet IB
Een ondernemer die zijn huurwoning voor de onderneming gebruikt mag de huur in aftrek nemen. Zo heeft de Hoge Raad in 2016 bevestigd. Mits het huurrecht tot het ondernemingsvermogen behoort. Niet veel belastingplichtigen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Natuurlijk is er wel een correctie voor het privé-voordeel. Voor een aantal ondernemers kan deze uitspraak een eenmalige aftrekpost opleveren, indien ze niet eerder van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Eenmalig, want de wet is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Het werd Financiën te gortig. Met ingang van 2017 kunnen winst uit onderneming genietende belastingplichtigen een deel van de huurkosten in aftrek nemen, mits de ruimte fiscaal kwalificeert als zelfstandige werkruimte. Vanwege de wetswijziging ontstaat de mogelijkheid het bestaande huurcontract te herettiketteren, van privé naar zakelijk. Nadien wordt het in aftrek te nemen deel van de huurkosten berekend evenredig aan het voor de onderneming gebruikt vloeroppervlak (van het kwalificerend deel, minimaal 10%). Het lijkt op een gelijke behandeling met woningeigenaren in een vergelijkbare positie, al is het zelfstandig maken van een gehuurd deel minder aantrekkelijk vanwege het investeren in andermans eigendom (en de kosten verbonden aan het terugbrengen in oorspronkelijke staat). Dergelijke kosten zijn wel kosten voor de onderneming, en dus aftrekbaar.
REKENINGCOURANTSCHULD DGA Miljoenennota 2017
Een rekeningcourant kan worden aangehouden bij een bank, maar ook bij de eigen bv. En meestal bestaat het bankieren dan uit het geld in rekeningcourant opnemen, en niet uit het geld bij de bv stallen. Waardoor de directeur een schuld opbouwt bij de bv. Loopt de schuld op, en bestaat er aan de kant van de directeur geen mogelijkheid de aangehouden rekening daadwerkelijk courant te houden; dan is er al snel sprake van een uitbetaling. Deze uitbetaling dient te worden aangemerkt als dividenduitkering, of als uitbetaling van loon. De DGA (met zijn adviseur) riskeert daarbij hoofdelijke aansprakelijkheid als gelden zijn onttrokken, zonder bedoeling die terug te storten op de rekening van de bv. Niets nieuws onder de zon.

Wat wel nieuw is; de (miljarden aan) naheffingen die de Belastingdienst van de politiek deze groep creatieven moet opleggen, die zijn alvast in de begroting 2017 opgenomen.  
ZZP, DE VAR & DBA HOAX artikel 3.5 Wet IB
De VAR is nimmer bedoeld geweest als een vrijwaringsbewijs voor de Inkomsten- of Loonbelasting, niet in de betekenis van een 'license to kill' of kaperbrief. Maar met dat in de praktijk het toezicht op schijnconstructies beperkt is gebleven (een assistent is zelden nog in loondienst), kan het gebeuren dat het geloof hecht dat de VAR gewerkt heeft. Controles bleven immers uit. En nu moet de DBA iets vervangen wat nooit bestaan heeft, hoe doe je dat?

Ten tijde van de VAR was het een opdrachtgever ook geraden om de praktijk te blijven toetsen. En bij een inpakafdeling met 1.000 man personeel ondernemers mocht en mag er twijfel zijn. Dus zowel met de VAR en de DBA; het begrip ZZP is en blijft een fiscaal non-begrip. De crux? De geschiedenis leert dat als er heel veel werk is dat af moet, heel veel werk op tijd af zal zijn. Regels of geen regels, met kreten als 'nood breekt wet'. Die met VOC mentaliteit is, die levert ondanks de regels op afspraak, niet dankzij. Dat het vandaag anders zou zijn is ongeloofwaardig, het beeld dat het werk over de randen van de bakken gutst dan ook. Natuurlijk hoopt een opdrachtgever op meer werk, in de eerste plaats voor zich zelf. En die probeert in rustige tijden zoveel als mogelijk van het HR netwerk aan zich verbonden te houden. En als kan met een praatje. Een kleine bijdrage aan de DBA hoax, dat steevast eindigt met: "Als de toestemming er is dan bellen we je direct!"

Daarmee valt niet te ontkennen dat de schadelijke gevolgen van de DBA-hoax (er) echt zijn. Er ontstaan ook kansen, door bij de eerste gelegenheid aan de slag te gaan terwijl anderen (nog) op de handen zitten.
CONTACT
© 2003 - 2017 Alle Rechten Voorbehouden. De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend.
Er is geen garantie die hier met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie in het algemeen, of voor het persoonlijke geval valt te geven.
© 2016 Alle Rechten Voorbehouden. De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend.
Er is geen garantie die hier met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie
in het algemeen, of voor het persoonlijke geval valt te geven.
Er is geen garantie die hier met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie
in het algemeen, of voor het persoonlijke geval valt te geven.
Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend.
© 2016 Alle Rechten Voorbehouden. De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu